Dự án 11

Chủ đầu tư: LeNam
Địa chỉ: Lãng Nội – Gia Lập – Gia Viễn – Ninh Bình
Diện tích: 100m2